Meniu Uždaryti

Misija, vizija, tikslai

MOKYKLOS MISIJA
Ugdyti savarankišką, laisvą, pajėgų, savo gyvenimą kurti gebantį žmogų, ugdyti mokinių saugumo visuomenėje ir pasitikėjimo visuomene jausmą. Šito siekdama mokykla formuoja dorą bei dvasiškai turtingą, bendradarbiauti gebančią, toliau mokytis ir profesiją pasirinkti pasirengusią, tautiškai ir kultūriškai susipratusią, kūrybingą ir darnos siekti pajėgiančią vaiko asmenybę.
MOKYKLOS VIZIJA
Suteikti galimybę individualių poreikių turintiems mokiniams siekti asmenybės brandos, pasiekimų ir pažangos pagal jų gebėjimus ir poreikius, padėti atsiskleisti iniciatyviai, bendradarbiaujančiai, motyvuotai asmenybei.
PRIORITETAS
Mokinių su dideliais ir labai dideliais specialiaisiais ugdymosi poreikiais pasiekimų ir veiksmingos švietimo pagalbos teikimo gerinimas, taikant mokinio (vaiko) pažangos matavimo sistemą. Duomenų analize ir įsivertinimu pagrįstos švietimo turinio ir vadybos kokybės užtikrinimas, kuriant, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną. Profesinis pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas (gilinimas), naudojant informacines technologijas ir skaitmeninį ugdymo turinį užtikrinant saugios, sveikos ir pritaikytos mokymo(si) ir gyvenimo aplinkos kūrimą.

STRATEGINIS TIKSLAS 
Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą ir  gerinti materialinę, techninę ir informacinę bazę.
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą